• 09144195047
  • تبریز-صوفیان،شهرک صنعتی صنایع ساختمانی فاز توسعه خیابان دوم

ساخت مقاطع باکس در کارخانه سازه فلزی

مقاطع باکس یا 4 وجهی

اجرای صحیح مقطع باکس(ساخته شده با ورق)

طبق مبحث 10 مقررات ملی ساختمان اگر ضخامت کمتر از 25 میلیمتر باشد 2عدد پخ برای جوشکاری کافی است.ولی اگر ضخامت ورق از 25 میلیمتر زیاد باشد باید در 4 وجه ورق ها پخ دار باشند.

اجرای ورق پیوستگی یکی از مهم ترین جزییات اجرای ستون های باکسی می باشد.

ورق پیوستگی با سخت کننده یا استیفنر،پیوستگی بال تیر را در داخل ستون تامین میکند.