• 09144195047
  • تبریز-صوفیان،شهرک صنعتی صنایع ساختمانی فاز توسعه خیابان دوم

دکل مخابراتی برج تجارت جهانی تبریز

سازه دکل مخابراتی برج تجارت جهانی تبریز