• 09144195047
  • تبریز-صوفیان،شهرک صنعتی صنایع ساختمانی فاز توسعه خیابان دوم

پروژه سوله مهندس پورمحمد

سوله مهندس پور محمد واقع در شهرک صنعتی اسکو